Privacy statement

De Vernieuwde Dansende Planeet (DVDP) is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegegven zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met mij, Dominique van Breenen, contact op te nemen dan verzoek ik je om dat telefonisch te doen: 030-6959278. Ik kan je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Mocht ik telefonisch niet bereibaar zijn, e-mail mij dan via dominique@devernieuwdedansendeplaneet.nl

Contactgegevens:

Web: www.devernieuwdedansendeplaneet.nl

Adres: Nijenheim 32-13, 3704 AV  Zeist

tel. 030-6959278

Wanneer verzamelt De Vernieuwde Dansende Planeet  (persoons)gegevens?

 • Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking vam persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
 • Ik verzamel ook gegevens wanneer je je abonneert op de nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op de website of op een andere manier met mij in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt De Vernieuwde Dansende Planeet?

 • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op de website www.devernieuwdedansendeplaneet.nl, internetbrowser en apparaat type.  Ook sla ik contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan De Vernieuwde Dansende Planeet (DVDP).
 • In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan DVDP, kan DVDP aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je afneemt, bewaart DVDP verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.
 • DVDP verzamelt ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

 • DVDP verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam of andere diensten. Ook heeft DVDP gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten.
 • Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. DVDP slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.
 • DVDP maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

 • DVDP maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.
 • DVDP verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.
 • Jouw rechten

 • Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan DVDP het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt DVDP onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat DVDP gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt DVDP vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief (uitschrijven nieuwsbrief) of een andere verwerking weer intrekken.
 • Heb je het idee dat DVDP niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

 • DVDP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. DVDP schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. DVDP is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement hoor ik dat natuurlijk graag. Ik verzoek je dan met nadruk om dat telefonisch te doen: 030-6959278. Ik kan je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om te bellen.

Wijziging van Privacy Statement

DVDP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Januari 2022